Historische evolutie van het landschap

In 1584 werden de duinen ten oosten van Oostende doorstoken met de bedoeling de streek rond Oostende onder water te zetten, dit ter verdediging van de stad. De gevolgen van deze doorsteek waren: het spontaan ontstaan van de huidige havengeul van Oostende en het ontstaan van moerasgebieden in de omgeving van Oostende.

Omdat er omliggende dorpen bedreigd werden door de overstroming, besloot men tot het aanleggen van dijken om de bewonerskernen te beschermen.
In 1663 werd een dijk aangelegd om Zandvoorde te beschermen (loop: vaart Plassendale- kruispunt Grintweg/Zwanenlaan – Zwanenlaan – Groene Dijk tot aan de vaart. Deze dijk is hier en daar nog te herkennen in het landschap (zeker vóór de heraanleg van de Zwanenlaan).
Om de verzanding van de haven van Oostende tegen te gaan, maakte men gebruik van spoelpolders (gebieden die bij hoog water onder water liepen – water ophouden tot het laag water werd en dan de sluizen open zetten zodat het water met geweld naar de zee stroomde en zo het slib meenam). Het water ter hoogte van de Keignaert schuurde niet alleen de havengeul uit, maar ook de Keignaert die op een bepaald ogenblik 8 meter diep werd. Daarom besloot men in 1700een nieuwe dijk (Gemene Dijk) aan te leggen om de Keignaert af te sluiten. Verloop van deze dijk: kruispunt Grintweg/Zwanenlaan – Grintweg richting steenbakkerij- over de Gistelse Steenweeg naar de Polderdijk.
Omdat er jaarlijks een aanslibbing was van 1 cm, werden sommige spoelpolder ondiep en moest men overgaan tot het aanleggen van andere spoelpolders. Zo had men de Nieuwe Polder, de Keignaertpolder, Catherina Polder en Snaaskerke Polder. Opvallend aan deze poldergebieden zijn de rechte wegen (Karperstraat – Langestraat – gebied Stene/Snaaskerke).
Dijkbreuken waardoor de Vingerlingput ontstond en “de put van Goethals” (te situeren naast huis van Guido Lombaert in de Grintweg.

Sluisput met op de achtergrond de boerderij van Camiel Goethals

De Sluisput is een restant van een oude vaart die van Plassendale naar Oostende liep maar niet lang in gebruik was en vervangen werd door de huidige vaart Plassendale-Oostende.

Stafkaart Zandvoorde 1916
email:santforde@telenet.be | © copyright 2011 | disclaimer